ระบบบริหารงานโรงเลื่อยไม้

Posted by admin on in โปรเจค vb

ขอบเขตของการศึกษา
ในการพัฒนาระบบงานโรงงานเลื่อยไม้  ผู้ศึกษามีขอบเขตการศึกษาดังนี้
1.สามารถคำนวณหาค่าไม้ท่อนซุ่งว่ามีขนาดเท่าไร และค่าไม้จริงที่ใช้ได้มีขนาดเท่าไร
2.สามารถคำนวณหาไม้แปรรูปว่า ทำ…. ขนาด….จำนวณ…ต้องใช้ไม้จริงเท่าไร
3.คำนวณหาราคาและออกใบเสร็จได้

ระบบบริหารงานโรงเลื่อยไม้

ระบบบริหารงานโรงเลื่อยไม้

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : kncsoft.com

You must be logged in to post a comment.